Zemlja na dlanu - Geografija 1

Geo naslovnica 1

Ružica Vuk

Dražen Perica

172 stranica
21x28 cm
90 kn (11,95 eur)

NOVO gimnazija - Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za geografiju u prvom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: doc. dr. sc. Ružica Vuk i prof. dr. sc. Dražen Perica

Recenzenti: doc. dr. sc. Dubravka Spevec i Suzana Nebeski Hostić, prof.

Redaktor: prof. dr. sc. Tihomir Marjanac

Prelistaj udžbenik.

Udžbenik ‘’Zemlja na dlanu - Geografija 1’’, za prvi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019). To je zapravo udžbenički komplet koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni ovdje.

Odgojno-obrazovni ishodi grupirani su u skupove ishoda učenja. Zbog kompleksnosti vidljive u razradi sadržaja, ishod GEO SŠ B.1.2. predstavlja samostalan skup nazvan Reljef Zemlje. Ishodi GEO SŠ B.1.3., GEO SŠ B.1.4. i GEO SŠ B.1.5. okupljeni su u skup nazvan Klima na Zemlji. Treći skup ishoda nazvan je Vode, tlo i bioraznolikost na Zemlji, a u njega su uključeni ishodi GEO SŠ B.1.6., GEO SŠ B.1.7., GEO SŠ B.C.1.8. i dijelom ishod GEO SŠ B.C.1.9. Dio ishoda GEO SŠ B.C.1.9. koji više pripada konceptu Održivost uključen je zajedno s ishodima GEO SŠ C.1.1., GEO SŠ C.1.2. i GEO SŠ C.1.3. u četvrti skup pod nazivom Odnos prema okolišu. U udžbeniku su odgojno-obrazovni ishodi jasno istaknuti, sukladno važećim propisima, uputama i tumačenjima Pravilnika o udžbeničkom standardu, a skupovi ishoda učenja koji pripadaju različitim konceptima vizualizirani su različitom bojom margina i uvodnih stranica. Uz navedeno, učenicima je svaki skup ishoda učenja najavljen razradom ishoda odnosno informacijama što će znati i moći činiti nakon učenja i poučavanja svih tema u pojedinom skupu.

U strukturiranju i organizaciji sadržaja udžbenika vodilo se računa da prva generacija učenika za koju se frontalno implementira Kurikulumu za nastavni predmet Geografija u prvi razred gimnazije dolazi s predznanjima i vještinama stečenim prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (iz 2006. godine). Stoga se na početku svake teme koja može, ali ne mora biti nastavna jedinica (odluku o izvedbenom kurikulumu autonomno donose predmetni nastavnici geografije), učenike usmjerava na provjeru predznanja. Ta provjera može biti provedena kao dio vrednovanja za učenje ili dio vrednovanja kao učenja, no može biti i dio procesa organiziranog učenja i poučavanja pri čemu će povratne informacije o razini predznanja učenicima dati predmetni nastavnik. Kako bi prvi pristup bio održiv, povratne informacije za učenike pripremljene su u digitalnom dijelu udžbenika. Polazeći od načela postupnosti, uz uvažavanja kompleksnosti nastavnoga predmeta (i znanstvenoga polja) Geografije, sadržaj svake teme razrađen je u više metodičko-didaktičkih koraka, vizualno izdvojenih podnaslovima. Svaka tema završava pitanjima i zadatcima za provjeru naučenoga, pri čemu se usmjerava učenike na razvoj generičkih kompetencija.

U udžbeniku se ikonama usmjerava učenike na korištenje digitalnog dijela udžbenika koji je više orijentiran na razvoj praktičnih geografskih vještina, vodi učenike u procesu geografskog istraživanja, povećava zornost nastavnih sadržaja pa očekujemo i da će povećati motivaciju za učenje i poticati na daljnja istraživanja (po potrebi produbljivanje i proširivanje sadržaja pojedinih ishoda učenja). Razrada odgojno-obrazovnog ishoda GEO SŠ B.1.1. kao i aktivnosti za njegovo ostvarivanje sastavni su dio i tiskanog (Poglavlje Geografska istraživanja) i digitalnog dijela udžbenika kako bi se učenike kroz istraživačko učenje, vodilo prema kompetencijama za geografsko istraživanje. Zadnja tema br. 33. cijela je sadržajno-metodički oblikovana za samostalan istraživački rad i istraživačko učenje.

Sadržaj svih tema razrađenih u udžbeniku temelji se na najnovijim spoznajama znanstvenih disciplina geografije i geografiji srodnih znanosti. Jezik i stil pisanja slijede psihološke, didaktičke i metodičke pretpostavke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma, postupno razvijanje geografskih koncepata prostorne organizacije i procesi te održivost, na različitim prostornim razinama. Metodičko i sadržajno oblikovanje svih tema u udžbeniku slijedi i strukturu kompetencija koje se razvijaju u učenju i poučavanju Geografije: stručna, učiti kako učiti, komunikacijska i socijalna kompetencija.

Kako bismo nastavnicima olakšali planiranje poučavanja i sva tri pristupa vrednovanju, izradit ćemo u digitalnom obliku metodičke smjernice.

NOVO gimnazija