Zemlja na dlanu - Geografija 2

Geografija g2 naslovnica

Andrea Dalić

Suzana Nebeski Hostić

Ružica Vuk

216 stranica
meki uvez
21x28 cm
105 kn (13,94 eur)


NOVO gimnazija – Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za geografiju u drugom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

PRELISTAJ UDŽBENIK

 Udžbenik ''Zemlja na dlanu – Geografija 2'', za drugi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019.). Riječ je o udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni OVDJE.

SAŽETI PRIKAZ KONCEPCIJE UDŽBENIKA

Udžbenik Zemlja na dlanu - Geografija 2 – za drugi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019).

Odgojno-obrazovni ishodi grupirani su u skupove ishoda učenja. Budući da su prostorne organizacije i procesi sadržani u najvećem broju ishoda učenja navedenih u kurikulumu za drugi razred uvjetovani procesima globalizacije društva i gospodarstva, u prvi skup organizirani su sadržaji ishoda GEO SŠ A.B.2.1. i taj je skup nazvan Globalizacija društva i gospodarstva. Tim se skupom ishoda razvija koncept prostornog identiteta i predstavlja uvod u razvijanje koncepta prostornih organizacija i procesa u šestoj godini učenja i poučavanja geografije. Ishodi GEO SŠ B.2.1. i GEO SŠ B.2.2. okupljeni su u skup nazvan Demografska obilježja i procesi u Hrvatskoj i svijetu. Treći skup ishoda nazvan je Obilježja i funkcije naselja, a u njega su uključeni ishodi GEO SŠ B.2.3., GEO SŠ B.2.4. i GEO SŠ B.2.5. Drugi i treći skup ishoda usmjereni su dominantno na razvijanje koncepta prostorne organizacije i procesi. Četvrti skup ishoda učenja nazvan Održivost hrvatskog i svjetskog gospodarstva uključuje ishode GEO SŠ B.2.6., GEO SŠ B.2.7. i GEO SŠ B.2.9. kojima se nastavlja razvoj koncepta prostorne organizacije i procesi te ishod GEO SŠ B.C.2.8. kojim se ostvaruje prijelaz u razvoj koncepta održivosti. Život u zajednici/svakodnevni život peti je skup ishoda učenja, a uključuje ishode GEO SŠ C.2.1. i GEO SŠ C.A.B.2.2. Takvim pristupom završava razvijanje koncepta održivosti u šestoj godini učenja i poučavanja geografije, ali i ostvaruje kurikulumski krug prema konceptu prostornog identiteta. U udžbeniku su odgojno-obrazovni ishodi jasno istaknuti, sukladno važećim propisima, uputama i tumačenjima Pravilnika o udžbeničkom standardu, a skupovi ishoda učenja koji pripadaju različitim konceptima vizualizirani su različitom bojom margina i uvodnih stranica. Uz navedeno, učenicima je svaki skup ishoda učenja najavljen razradom ishoda odnosno informacijama što će znati i moći činiti nakon učenja i poučavanja svih tema u pojedinom skupu.

U strukturiranju i organizaciji sadržaja udžbenika vodilo se računa da prva generacija učenika za koju se frontalno implementira Kurikulumu za nastavni predmet Geografija u drugi razred gimnazije dolazi s predznanjima i vještinama stečenim prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (iz 2006. godine) i da su prvu godinu gimnazijskog obrazovanja učili geografiju prema predmetnom kurikulumu. Stoga se na početku svake teme koja može, ali ne mora biti nastavna jedinica (odluku o izvedbenom kurikulumu autonomno donose predmetni nastavnici geografije), učenike usmjerava na provjeru predznanja. Ta provjera može biti provedena kao dio vrednovanja za učenje ili dio vrednovanja kao učenja, no može biti i dio procesa organiziranog učenja i poučavanja pri čemu će povratne informacije o razini predznanja učenicima dati predmetni nastavnik. Kako bi prvi pristup bio održiv, povratne informacije za učenike pripremljene su u digitalnom dijelu udžbenika. Polazeći od načela postupnosti, uz uvažavanja kompleksnosti nastavnoga predmeta (i znanstvenoga polja) Geografije, sadržaj svake teme razrađen je u više metodičko-didaktičkih koraka, vizualno izdvojenih podnaslovima. Svaka tema završava pitanjima i zadatcima za provjeru naučenoga, pri čemu se usmjerava učenike na razvoj generičkih kompetencija. U većini je tema dodan zanimljiv kratak tekst s fotografijom ili drugim grafičkim prilogom koji potiče učenike na promišljanje, zaključivanje, a nadamo se i daljnje čitanje i istraživanje.

U udžbeniku će se ikonama usmjeravati učenike na korištenje digitalnog dijela udžbenika koji je više orijentiran na razvoj praktičnih geografskih vještina, vodi učenike u procesu geografskog istraživanja, povećava zornost nastavnih sadržaja pa očekujemo i da će povećati motivaciju za učenje i poticati na daljnja istraživanja (po potrebi produbljivanje i proširivanje sadržaja pojedinih ishoda učenja). Razrada većeg dijela skupova ishoda učenja nazvanih Održivost hrvatskog i svjetskog gospodarstva i Život u zajednici/svakodnevni život kao i aktivnosti za njihovo ostvarivanje sastavni su dio isključivo digitalnog dijela udžbenika. Pretpostavka je da će učenici kroz istraživačko i druge strategije učenja, i usmjeravani od nastavnika, tijekom usvajanja prvih triju skupova ishoda učenja dosegnuti visoku razinu geografske pismenosti, a u dijelu četvrtog i petog skupa ishoda više biti usmjereni na razvoj generičkih kompetencija (posebice digitalne) i kompetencija za samostalno planiranje rada i napredovanja. Dakako, u navedenom procesu bit će vođeni i smjernicama za istraživački rad i istraživačko učenje navedenima u digitalnom dijelu udžbenika.

Sadržaj svih tema razrađenih u udžbeniku temelji se na najnovijim spoznajama znanstvenih disciplina geografije i geografiji srodnih znanosti. Jezik i stil pisanja slijede psihološke, didaktičke i metodičke pretpostavke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma, postupno razvijanje geografskih koncepata prostorni identitet, prostorne organizacije i procesi te održivost, na različitim prostornim razinama. Metodičko i sadržajno oblikovanje svih tema u udžbeniku slijedi i strukturu kompetencija koje se razvijaju u učenju i poučavanju Geografije, kao i ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema.

Doc. dr. sc. Ružica Vuk, v.r.

NOVO gimnazija